Organizácia je komplexný systém. Princípy systému sú však jednoduché.

Poznáte vzorce, vďaka ktorým ste úspešní? A čo s tými, ktoré sú nefunkčné?

Aké príležitosti prináša poznanie plného potenciálu vášho tímu či organizácie?

(zdravé vzťahy, spolupráca, kvalita a produktivita, spokojný zákazník, prirodzený rast …)

Rozvoj celého človeka – nielen zamestnanca. Rozvoj tímu – nielen sumár jeho častí. Rozvoj organizácie ako dynamiky vzťahov.

Váš potenciál

Naplno rozvinúť potenciál jednotlivca či tímu znamená rozvíjať to, čo už je prítomné, no nie je ešte hmatateľné.

Keď žijete svoj potenciál, zažívate pocit užitočnosti, naplnenia a radosti. Vnímate, že v tíme/organizácii zastávate hodnotnú rolu, ktorá má pre celok svoj význam. Veci, ktoré robíte a vzťahy, ktoré máte, vám dávajú energiu.

Predstavte si náladu v organizácii, ktorá umožňuje svojim ľuďom naplno rozvinúť ich potenciál a je schopná vytvárať pocit jedného celku … Miesto, kde sa stretáva človek s človekom.

Ako pracujeme

Sprevádzame vás spoznávaním vlastných talentov a rozvíjaním systemického vnímania.

Sme vám partnerom v rozvoji vašich silných stránok a systemického leadershipu. Mať schopnosť viesť tím/organizáciu ako celok (systemicky) znamená podporovať zdravie organizácie. Organizačné zdravie je schopnosť systému (organizácie/tímu) udržateľne reagovať na neustále zmeny a vonkajšie podnety.

Sme certifikovanými koučmi spoločnosťou GALLUP pre využívanie nástroja silných stránok CliftonStrengths®. Ide o užitočný nástroj sebapoznania pri práci s jednotlivcom a tímami. Stavať na silných stránkach znamená využiť prítomný potenciál, rozumieť vlastnej motivácii a motivácii členov tímu, pochopiť potreby a odlišnosti využiť pre vzájomnú spoluprácu, ako aj rozumieť tieňom či slepým miestam. Takto zvyšujete vzájomné porozumenie, budujete zdravé vzťahy a umožňujete prostredie, kde sa stretáva človek s človekom.

Poznanie silných stránok jednotlivcov a tímov je skvelým základom pre ďalšiu prácu s vašimi témami systemicko-fenomenologickým prístupom. To znamená spoločne hľadať riešenia v celku – systéme, ktorého ste súčasťou a zároveň pracovať s prítomnými symptómami a vzorcami správania. Systemickým vnímaním v individuálnom alebo tímovom koučingu minimalizujeme plytvanie – čas a zdroje vynaložené na nájdenie riešení. Pre systemickú prácu využívame aj tímovú diagnostiku TeamConnect, pre ktorú sme certifikovaným partnerom.

Prínos

Celostný leadership
Funkčné a zdravé vzťahy 
Udržateľný organizačný rast

Autentický jednotlivec

Sebapoznanie je základom osobného rastu. Poznať vlastné silné stránky a a pracovať s nimi znamená najlepšie využiť vlastný potenciál, a to nielen v práci ale i v iných oblastiach. Prevedieme vás výsledkami vášho talentového profilu CliftonStrengths® pre lepšie uchopenie vášho autentického prežívania. Poznaním svojej hodnoty, vlastných potrieb a manažovaním slepých miest si umožníte byť viac angažovaný a produktívny a zažívať vysokú kvalitu života.

Autenticky viesť iných znamená v prvom rade rozumieť sebe a poznať vlastný štýl vedenia.  Znamená to aj využiť vlastné silné stránky pre budovanie dôvery a vzťahov, mať a komunikovať jasné očakávania, vytvárať bezpečný priestor pre učenie sa a rast, vnímať diverzitu z pohľadu jej prínosu, zaujímať sa a načúvať aj nevypovedanému, a podporiť využitie potenciálu každého jednotlivca. Snaha a energia lídra je pri budovaní vysoko výkonných tímov kľúčova.

Systemický koučing sa pozerá na situáciu koučovaného v kontexte systému, v ktorom klient funguje. Hľadá odpovede na to, čoho môže byť prítomný symptóm riešením. Takýmto porozumením sa tvorí cesta od vylučovania k aktívnemu prijatiu.

Poznanie vlastných silných stránok je dobrým základom pre porozumenie prítomných vzorcov správania a nachádzanie riešenia.

Pri vedení jednotlivcov alebo tímov sa koučing osvedčil ako efektívny spôsob maximalizovania prítomného potenciálu pre dosiahnutie výsledkov. V tomto tréningu spoznáte metodiku, naučíte sa ako ju aplikovať v praxi a ako pracovať s vlastnými postojmi tak, aby vám slúžili. Cvičenia vedené zážitkovou formou vám umožnia sa učiť koučovať aj priamo cez vaše konkrétne situácie. Všetko v súlade s kompetenciami ICF (Medzinárodná federácia koučov), využitím systemického prístupu a nasledujúc váš osobný štýl vedenia.

Tvoríme pre vás bezpečnú a štruktúrovanú komunikačnú platformu, slúžiacu vašim novým lídrom (alebo lídrom začínajúcim prácu s novým tímom) na zblíženie sa s členmi tímu. Získajte vhľady, ako efektívne spolu pracovať a spoločne smerovať k tímovým výsledkom. Otvorená komunikácia znásobuje dôveru medzi novým lídrom a členmi tímu, pomáha vyjasniť očakávania, ašpirácie a podporuje význam spoločného tímového zámeru.

Viac o programe nájdete tu.

Fungujúci tím

Využite skrytý potenciál vášho tímu či organizácie. Tímová diagnostika TeamConnect vám umožní porozumieť dynamike a vzorcom správania, vďaka ktorým ste úspešní ale aj tým, ktoré plynutiu tímového potenciálu bránia.

Viac o diagnostike nájdete tu.

Vysoko výkonné tímy sa sústredia na svoje ciele a podporujú diverzitu. Či už pracujete v dočasnom projektovom tíme alebo v stabilnom tíme, každý jednotlivec, ako súčasť takého tímu, benefituje z porozumenia silných stránok ostatných. Použitie spoločného jazyka silných stránok má pozitívny vplyv na komunikáciu v tíme. Vytvára priestor k prirodzenej motivácii jednotlivca, a tak podporuje tímovú angažovanosť. Odhalením tímového profilu vás navigujeme ako a komu delegovať efektívnym spôsobom.

Ciele a kľúčové výstupy tímového koučingu identifikujeme v spolupráci s vašim tímom. Sprevádzame tímy pri dizajnovaní vlastného plánu rozvoja a identifikácii tímových potrieb za účelom efektívnej spolupráce. Umožňujeme tímom nachádzať vlastné riešenia tak, aby sa v nich cítili prirodzene. Pritom používame nástroje podporujúce trvalý rozvoj v tíme a pomáhame udržať dosiahnuté zlepšenia.

Teambuilding nie formou organizovania športových aktivít, ale formou prepájania členov tímu cez aktivity, ktoré im pomáhajú objavovať a vzájomne oceňovať ich silné stránky, uvedomiť si a adresovať ich potreby a spoločne nachádzať nové spôsoby pre efektívne fungovanie. Lídri zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní tímov a to podporou pracovného prostredia plného dôvery, záujmu, stability a nádeje.

Zdravá organizácia

Aby ste ako manažéri/lídri/kouči dokázali ďalej rozvíjať silné stránky ľudí vo vašej organizácii, odovzdáme vám prostredníctvom Akadémie naše znalosti a skúsenosti. Z akadémie si odnesiete praktické postupy a metodiku o tom ako využívať silné stránky v každodenných situáciach, ako napríklad: delegovanie, spätná väzba, rozvojový rozhovor, rozhodovanie, riešenie konfliktov, tímová spolupráca …  Okrem toho sa naučíte pracovať s prejavmi silných stránok v koučovacích rozhovoroch.

Viac o Akadémii sa dozviete tu.

Ako skúsený líder presne viete, ako viesť svoju organizáciu a tím ekonomicky, finančne a obchodne. Zažívate však plný potenciál celku, ktorý tvoria jeho jednotlivé časti? Z vašich ľudí, z vašej organizácie, zo seba? Systemický leadership znamená viesť tím či organizáciu (systém) ako celok. Umožní vám pokračovať vo vašej roli lídra s dávkou novej inšpirácie a energie. Je efektívnou nadstavbou k vášmu aktuálnemu štýlu vedenia.

Viac o programe Systemický Leadership tu.

Každý systém a teda aj každá organizácia je v neustálom kontakte so zmenou. Niečo zmeniť častokrát znamená ďalej existovať či rásť. Urobiť však zmenu či transformáciu v organizácii vedome a efektívne nebýva vždy ľahké. Pomôžeme vám uchopiť proces zmeny systemicky správne a zamedziť tak zbytočnému plytvaniu energie či zdrojov. Spoločne sa pozrieme na to, čo má najväčší potenciál byť transformované a akým spôsobom.

Pri spájaní značiek sa prepája nielen ekonomické, právne či obchodné prostredie spoločností ale mení sa i vnútorná kultúra. Ako váš partner vám pomôžeme zabezpečiť, aby realizácia akvizície/fúzie prebehla systemicky správne aj z hľadiska jej prežívania zo strany zamestnanca a taktiež na organizačnej úrovni. Kľúčom k tomu sú tri základné princípy vedúce k vzniku funkčnej organizácie a k jej udržateľnosti.

Mnohé organizácie pochopili, že investovať do talentu ľudí sa vypláca. Mať silný talent manažment prístup si vyžaduje najskôr rozumieť koho v organizácii máte. To vám umožňuje vidieť, kde sa nachádza príležitosť pre rast a čo vám v organizácii chýba. Transparentný talent manažment zabezpečuje nielen dôveru ale i chuť účastníkov byť jeho súčasťou. Osvedčené metódy a skúsenosti z praxe vždy kombinujeme s vašim zámerom pre talent manažment.

STAVIAME NA SILNÝCH STRÁNKACH – CliftonStrengths® (Gallup) A SYSTEMICKÝCH PRINCÍPOCH

Jednotlivec, ktorý pozná svoju pridanú hodnotu a rozumie svojim potrebám má pevný základ byť najlepšou verziou seba a efektívnou súčasťou tímu. Tím, ktorý stavia na svojich silných stránkach je skupina nedokonalých ale talentovaných jednotlivcov, ktorí si vážia silné stránky druhého a ktorí sa navzájom potrebujú, aby mohli spolu rásť a byť úspešní. V takomto prostredí sa ľudia cítia byť súčasťou celku a organizácia môže rásť.

O nás

Aj my v partnerstve s vami používame vlastné silné stránky, vďaka čomu nás práca teší a napĺňa. Kombinujeme osobnú pracovnú skúsenosť s hodnotami ako precíznosť, ľudský prístup a zmysluplnosť. Toto je pre nás prirodzená cesta, ako vám byť dôveryhodným partnerom.

Petra Fusková

Petrin ľudský prístup a viac ako 20 rokov profesionálnej skúsenosti spojenej s oddanosťou k excelentnosti neujde pozornosti. Dopomohli jej k profesijnému rastu a zanechať pozitívnu stopu v jednej z 500 najväčších korporácií USA, pre ktorú Petra pracovala vyše 12 rokov. Jej orientácia na kvalitu v kombinácii s prirodzeným talentom budovať blízke medziľudské vzťahy pozitívne ovplyvnila jej líderský štýl a zároveň viedla k novému štandardu úspechu.

 

Petra má schopnosť stavať mosty medzi jednotlivcami a tímami spôsobom, ktorý im dáva perspektívu, ukazuje smer a dodáva nádej. To, že ako prvá Slovenka získala certifikáciu od spoločnosti Gallup na koučovanie klientov cez ich silné stránky, iba potvrdilo jej zanietenosť a zmysel v pomáhaní ľuďom využívať svoj potenciál. Jej úprimný záujem o človeka spolu s jej ochotou vždy poskytnúť relevantnú a praktickú pomoc, umožňuje ostatným objavovať nové riešenia a rozvíjať sa.

 

Jej schopnosť tvoriť krajšiu budúcnosť je inšpirujúca a nabíja ľudí pozitívnou energiou pri dosahovaní vyšších cieľov, a aj preto je spolupráca s Petrou vždy obohacujúca.

Linkedin Profile
CliftonStrengths Top 5:
Maximizer│Input │Futuristic│Connectedness│Relator

Skryť Zobraziť

Daniela Sovinec

Pracovať s Danielou znamená zažiť profesionalitu, robiť zmeny zmysluplne a dosahovať výsledky. Počas jej pôsobenia na vedúcich pozíciách vo financiách, projektovom manažmente alebo HR, bola vždy motivovaná realizovať zmenu, ktorá má zmysel.

Vďaka jej prirodzenej schopnosti byť organizovaná, vníma i ten najmenší detail a širší kontext zároveň. Silný dôraz na výsledky robí z Daniely partnera, ktorý nastavuje latku a rýchlosť, ktorou sa veci dejú.

Danielin profesijný úspech je založený na uchopení každej výzvy ako príležitosti a rovnako tak na ochote priložiť ruku k dielu. Jej prístup k práci je vedený silnou pracovnou etikou prinášajúcou transparentnosť a dôveru.

Prístup ku kvalite a excelentnosti prináša ľuďom v okolí Daniely energiu posúvať sa vždy o krok vpred. Pretavenie jej talentov do služieb klientom prináša každodennú radosť zo spolupráce s ňou!

Linkedin Profil
CliftonStrengths Top 5:
Maximizer│Learner │Analytical│Arranger│Responsibility

Skryť Zobraziť

Kontakt

Načúvame vašim výzvam a spoločne ich pretavujeme do zmysluplných riešení.

Napíšte nám. Radi vám odpovieme.

Klienti

Referencie

Podcasty

01 - Silné stránky: ako dopĺňajú nielen vlastné sebaporozumenie a prečo s nimi pracovať

02 - Efekt práce so silnými stránkami a ich konkrétne príklady

03 - Aplikácia silných stránok v organizácii - slovami klienta o vlastnej skúsenosti

Systemický prístup v organizáciách

Rozhovor s Jan Jacob Stam o tímovej diagnostike TeamConnect

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.