Ochrana osobných údajov

Vaša bezpečnosť je našou prioritou. V tomto dokumente preto nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie. Dozviete sa viac o tom, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať a tiež o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Ing. Petra Fusková, Mojmírova 857/50, 90026 Slovenský Grob, Slovenská republika, IČO: 50923455, petra.fuskova@maxilogy.sk                                                                  

a

Daniela Sovinec, Nové záhrady V 17025/25, 82105 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50557530, daniela.sovinec@maxilogy.sk

Vyplnením objednávky, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete našej spoločnosti využívať vaše osobné údaje.

Aké informácie o vás zhromažďujeme

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie z dôvodu plnenia zmluvy. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých nákup nevieme zaslať a objednávku vybaviť. Ide o vaše meno, e-mailovú adresu, adresu na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od vašej poslednej uskutočnenej objednávky. Počas tejto doby spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom priameho marketingu, na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. 

Údaje pri zapojení sa do spotrebiteľskej súťaže

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, spracovávame aj všetky údaje s tým súvisiace a to v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári alebo dotazníku (najmä meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, vek a korešpondenčnú adresu).

Vaše osobné údaje spracovávame na právnom základe udelenia prípravy a plnenia zmluvy alebo na právnom základe udeleného súhlasu alebo na právnom základe oprávneného záujmu, pričom podrobnosti môžu byť uvedené v štatúte súťaže, jeho prílohe s informáciami o spracúvaní osobných údajov alebo na stránke s informáciami o súťaži.

Osobné údaje z dôvodu zabezpečenia organizácie a vyhodnotenia súťaže spracovávame počas doby do úplného skončenia konkrétnej spotrebiteľskej súťaže a následne budú vymazané, spravidla do 3 mesiacov od skončenia súťaže. Podrobnosti a ďalšie možné účely spracúvania môžu byť uvedené v štatúte súťaže, jeho prílohe s informáciami o spracúvaní osobných údajov alebo na stránke s informáciami o súťaži.

Údaje pri udelení súhlasu na účely priameho marketingu

V prípade, ak ste neboli naším zákazníkom, ale udelili ste nám osobitný súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu, budeme ich spracovávať na tomto právnom základe, a to v rozsahu meno, priezvisko, vek a e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí uvedeného obdobia budú vymazané, pokiaľ nám opätovne neudelíte súhlas na ich spracovávanie.

Iné údaje spracúvané na účely priameho marketingu

Na základe oprávneného záujmu spracúvame aj emailové adresy, ktoré ste nám zadali na predajnej, výstavnej, marketingovej alebo súťažnej akcii ak ste prostredníctvom webu prejavili záujem o novinky. Takéto osobné údaje budeme spracúvať počas obdobia 5 rokov od získania ale najdlhšie do uplatnenia námietky.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, na zabezpečenia prepravy, a teda tieto osobné údaje predávame prepravných spoločnostiam. Použiť ich tiež môžeme na pripomenutie objednávky, ak ste proces neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

Komunikácia

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a s poskytovaním služieb, alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie (keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadaš o inú zmenu údajov vo svojej objednávke). Vaše kontaktné údaje, ako aj údaje o vašich nákupoch, tiež spracúvame v prípade, že si dodaný tovar želáte vrátiť či reklamovať.

Ako dáta využívame pre marketingové účely

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, prípadne, ak ste v počas predchádzajúcich piatich rokov boli naším zákazníkom, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Ak ste boli naším zákazníkom, všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od vašej poslednej objednávky. Ak ste naším zákazníkom neboli, ale udelili ste nám súhlas na spracovávanie osobných údajov na účely marketingu, vaše osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia 5 rokov od udelenia tohto súhlasu.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame aj služby tretích strán. S tretími stranami, ktorým vaše osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 • V rámci vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje poskytnuté prepravnej spoločnosti

Okrem objednávky spracovávame vaše osobné údaje v informačných a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, a to napr.:

 • Kros, a.s., Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina
 • MailChimp / The Rocket Science Group LLC
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 • WebSupport, s.r.o., Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred akýmkoľvek zneužitím. 


Aké práva vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára a požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že vaše osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme vás na vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcom údaje o používaní súborov cookies, informovať aj o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame osobné údaje od vás, máte právo na všetky informácie nám dostupné o tom, odkiaľ sme vaše osobné informácie získali.

Pokiaľ o vás budeme spracovávať osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára upozorniť. My následne bez zbytočného odkladu opravíme nesprávne osobné údaje.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovanie vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíte tak zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára . Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, či je v zmysle zákona vaša námietka oprávnená a ako budeme s vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

 • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti
 • pokiaľ bude spracovanie vašich osobných údajov protiprávne a vy namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára o obmedzenie ich používania
 • pokiaľ vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale vy ich budete potrebovať pre uplatnenie svojich práv.
 • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad vašimi záujmami.

 

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje:

 • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
 • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
 • neoprávnene máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.


Právo na poskytnutie údajov

Pokiaľ nás zaslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára požiadate, aby sme vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Pokiaľ nás požiadate, aby sme vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v spotrebiteľskej súťaži

V prípade, že od vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť a to kedykoľvek i bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie popísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v súťaži však bude v tomto prípade vylúčená. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním osobných údajov, obráťte sa prosím na e-mailovú adresu petra.fuskova@maxilogy.sk alebo daniela.sovinec@maxilogy.sk. Pokiaľ by sme vám nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, e-mailom na ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.