Obchodné podmienky

Pred objednaním tovaru sa prosím oboznámte s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré zároveň upravujú postup objednania našich produktov. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Naše produkty je možné objednať nasledovným spôsobom:

Článok I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne vzťahy Ing. Petra Fusková, sídlom Mojmírova 857/50, 90026 Slovenský Grob, Slovenská republika, IČO: 50923455, zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok pod číslom 130-25334, alebo Daniela Sovinec, Nové záhrady V 17025/25, 82105 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO 50557530, zapísanej v živnostenskom registri Okreseného úradu Bratislava pod číslom 110-251900, ako predávajúcej a druhej zmluvnej strany, ktorým je kupujúci.
 2. Právnymi vzťahmi uvedenými v bode 1. tohto článku sa rozumejú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v slovenskom jazyku prostredníctvom internetového obchodu dostupného na webovej stránke na adrese www.maxilogy.sk (ďalej len „e-shop“).
 3. Kupujúcim podľa týchto VOP je spotrebiteľ, ktorý uskutoční nákup prostredníctvom e-shopu predávajúceho.
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia zákonom zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Podnikateľom na účely týchto VOP je každá osoba, ktorá uvedie v objednávke svoje IČO. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 6. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Článok II.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa rozumie odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim, na základe ponuky predávajúceho v e-shope www.maxilogy.sk. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 2. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@maxilogy.sk.
 3. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť za tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu a tovar si prevziať, a to za podmienok nižšie definovaných.

Článok III.

KÚPNA CENA

 1. Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné a vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH.
 2. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Náklady na doručenie sú špecifikované pri každej objednávke podľa špecifikácie konkrétneho spôsobu doručenia.

Článok IV.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.
 2. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar prevodom na účet. Kupujúci prevedie celkovú sumu na účet predávajúceho podľa pokynov, ktoré dostane v e-maile. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 4. Predávajúci vystaví na dodaný tovar objednávateľovi na základe kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Táto faktúra mu bude vystavená na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky a bude mu odoslaná na e-mail objednávateľa. 
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na e-shope s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na e-shope. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.maxilogy.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok V.

DODANIE TOVARU

 1. Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar zákazníkovi v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní od prijatia úhrady za objednávku.
 2. O možnostiach a termínoch dodania tovaru na záväznú objednávku, ktorý nie je na sklade, bude obchodník informovať kupujúceho v čo najkratšom možnom čase. 
 3. Tovar bude dodaný kupujúcemu doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty. 
 4. Kupujúci a predávajúci sa môžu vzájomne dohodnúť aj na inom spôsobe dopravy.

Článok VI.

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu, a to najneskôr do okamihu jej úhrady predávajúcemu, a to e-mailom na adresu eshop@maxilogy.sk. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 3. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Článok VII.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vady zavinil predávajúci alebo dodávateľ a vzťahuje sa naň záruka.
 3. Pri prevzatí produktov je kupujúci si povinný ich riadne skontrolovať. Poškodenie tovaru po prevzatí nemôže byť predmetom reklamácie. 
 4. V prípade nedodržania správneho množstva produktu, príp. ceny produktu, má kupujúci právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Ak vadu nemožno odstrániť, má právo na výmenu produktu alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 5. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, pričom táto doba plynie od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. 
 6. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, príp. má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny ak je vada ťažko odstrániteľná, príp. neodstrániteľná. Odstránenie vady alebo zľava z kúpnej ceny sa neuplatní vtedy ak si vadu na tovare spôsobil kupujúci, napr. nesprávnou manipuláciou a pod., krátko po prevzatí tovaru.
 7. Nepovažuje sa za vadu, a teda tovar nie je možné reklamovať ak:
  • kupujúci chce vrátiť dodaný tovar len z dôvodu jeho aktuálnej nepotrebnosti,
  • kupujúci dodatočne zistí, že cena dodaného tovaru pre neho nie je výhodná,
  • kupujúci spôsobil poškodenie alebo vznik vady, alebo ich spôsobili osoby, ktorým umožnil používanie tovaru,
  • vada na tovare vznikla v záručnej dobe v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobeného bežným používaním objednávateľom,
  • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti vykonanou vyššou mocou,
  • vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru
 8. Ak je to z povahy tovaru možné, kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 9. Kupujúci by nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 10. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
 11. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Na uplatnenie reklamácie je potrebné postupovať podľa reklamačného poriadku dostupného na stránke www.maxilogy.sk.
 12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie v súlade s reklamačným poriadkom vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 13. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 14. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:
  • odovzdaním opraveného výrobku,
  • výmenou výrobku,
  • vrátením kúpnej ceny výrobku,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, alebo
  • odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 15. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 
 16. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok IX.

VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tento prípad je popísaný vyššie v čl. VI STORNO OBJEDNÁVKY.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe, a to zaslaním e-mailu na eshop@maxilogy.sk.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
 7. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
 8. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode). Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť používaný tovar predávajúcemu. Akékoľvek nadmerné používanie, nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru, spotrebiteľ uhradí ako zníženie hodnoty tovaru.
 9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 10. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude podľa zákona č. 102/2014 Z.z. §10 ods. 3, znášať všetky náklady na dopravu tovaru predávajúcemu a to aj v prípade, že je predmetom vrátenia tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.
 11. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
 12. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 13. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Článok X.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Pre rýchlu dostupnosť pripájame odkaz na link : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke e-shopu www.maxilogy.sk.
 2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy dňom jej uzatvorenia.

Doprajte si zážitok zo systemického prístupu v práci s tímami. Táto kniha je tu pre vás a tímy, ktorých ste súčasťou. Objednať si ju môžete v našom e-shope.